یک پراید حین سوخت‌گیری در جایگاه سوخت به علت عدم رعایت اصول ایمنی مثل قفل کردن در، مورد سرقت قرار گرفت.  
ویدئویی از آتش گرفتن فردی سوار بر موتور در جایگاه سوخت مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است که باعث نگرانی مردم و البته احتیاط بیشتر آنها هنگام سوخت گیری شده است.