ویدئویی از آتش گرفتن فردی سوار بر موتور در جایگاه سوخت مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است که باعث نگرانی مردم و البته احتیاط بیشتر آنها هنگام سوخت گیری شده است.