اخبار داخلی

بسمه تعالی

بدینوسیله به صاحبان مجاری عرضه سوخت و جایگاهداران سراسر کشور متذکر میشود:

با توجه به اینکه جایگاهها در سال ۹۸ مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده نبوده اند، کسانی که در سال ۹۸ مالیات ارزش افزوده پرداخت کرده اند به منظور استرداد این مبالغ سریعاً به این مجموعه صنفی مراجعه یا مکاتبه نمایند.