یادآوری

بسمه تعالی

 

 پیرو اطلاعیه های قبلی ، به تمامی اعضای سراسر کشور یادآور می گردد درخواست های خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه ارسال نموده و شماره نامه دریافت نمایند.

بدیهیست امکان پیگیری و رهگیری درخواست های شفاهی به راحتی مقدور نمی باشد .لازم است نمایندگان محترم استانی نیز در تعامل با اعضا نسبت به رعایت این مورد اهتمام نمایند.

باتشکر-هیات مدیره