عامل اصلی بحران توزیع سوخت چه بود؟

 

عامل اصلی بحران توزیع سوخت چه بود؟

 

مسئولین مختلف ، بی توجهی به سامانه هوشمند در  سال گذشته را عامل اصلی وقوع بحران دانسته اند.