رابطه مالی دولت و نفت

ابطه مالی دولت و نفت   درآمدهای نفتی
شرکتهای تابعه وزارت نفت
بودجه نفت
بودجه شرکتهای دولتی نفت