جزییات سهمیه‌بندی سوخت‌گیری بنزین

سوخت گیری بنزین سهمیه بندی شده است و در استان ها مختلف میزان سوخت گیری در هر بار متفاوت شده است. براساس این گزارش سقف سوختگیری با کارت‌های شخصی هر سه ساعت ۴۰ لیتر در تمامی استان‌ها به جزء تهران اجرایی شده است. سخنگوی صنف جایگاه داران جزییات بیشتر سهمیه بندی سوختگیری ار اعلام کرد.

 

 

https://nournews.ir/Fa/News/130366/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86

 

https://fararu.com/fa/news/611603/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86