توافقنامه اجرای فاز دوم طرح پیمایش گازوئیل امضا شد

با اجرای فاز دوم در قالب سامانه سپهتن و نصب gps برروی خودروها تخصیص عادلانه سهمیه گازوئیل در کارتهای سوخت به صورت آنلاین و دقیقا براساس مسافت طی شده انجام خواهد شد و بهانه قاچاق جهت عدم ارسال گازوئیل به مقدار کافی به جایگاهها رفع میشود و بخش خصوصی میتواند بدون دغدغه ارائه خدمات نماید و سودآوری کند