اخبار داخلی

جایگاهداران محترم/نمایندگان محترم استانی

 

 

 

 

با سلام

نظر به دریافت گزارشات واصله از استانها مبنی بر رفتار سلیقه ای برخی نواحی یا مناطق و عدم پاسخگویی ایشان، لازم به توضیح است که در صورت مشاهده موارد فوق، با جلوگیری از اطاله مباحث در استان، سریعاٌ موارد را به دفتر مرکزی انجمن صنفی اعلام نمایید تا از ادارات و ستادهای مرکزی واقع در پایتخت نسبت به پیگیری اقدام گردد.