استفاده از کارت سوخت شخصی ۲ برابر شد

سخنگوی صنف جایگاهداران گفت: آمارها نشان میدهد طی چند روز گذشته همزمان با کاهش کارتهای آزاد در جایگاههای سوخت، استفاده مردم از کارت سوخت شخصی هنگام سوختگیری به نرخ آزاد دوبرابر شده که نشان دهنده همکاری خوب مردم است و تداوم همراهی ایشان را خواستاریم.

 

رضانواز، سخنگوی صنف جایگاه داران کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت:  جلسات و بررسی های فنی بسیاری در خصوص اجرای طرح کاهش تعداد کارتهای آزاد جایگاهها داشتیم که مقرر شد گامهای اجرای این طرح، افزایش یابد و اولویت اول اینست که مردم بدون مشکل بتوانند سوختگیری کنند.

نواز با بیان اینکه “افزایش درصد استفاده مردم از کارت های سوخت شخصی امیدواری را برای پیشرفت طرح افزایش داده است”، گفت: آمارها نشان میدهد طی چند روز گذشته همزمان با کاهش کارتهای آزاد در جایگاههای سوخت، استفاده مردم از کارت سوخت شخصی هنگام سوختگیری به نرخ آزاد دوبرابر شده که نشان دهنده همکاری خوب مردم است و تداوم همراهی ایشان را خواستاریم.