اخبار داخلی

بسمه تعالی

 

بدینوسیله به اطلاع مالکان مجاری عرضه و نمایندگان استانی می رساند با عنایت به محدویت های جدید تردد در صورت نیازمندی قطعی به مجوز تردد با دفتر مرکزی انجمن تماس حاصل فرمایید.

 

با تشکر -هیات مدیره