آتش گرفتن خودرو در جایگاه و عکس العمل حرفه ای کارکنان