تشکر رئیس صنف جایگاهدارن از جایگاههای سوخت و کارکنانشان