تبلیغات محیطی جایگاههای سوخت ساماندهی میشود

جلسه هماهنگی صنف جایگاههای سوخت کشور و دستگاههای اجرایی مسئول برای ساماندهی تبلیغات محیطی جایگاهها انجام شد، در این جلسه بر درآمدزایی جایگاهها از تابلوهای تبلیغاتی تاکید شد و مقرر گردید تمامی شرایط برای انجام تبلبغات قانونی به بهترین شکل تسهیل شود.