آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده – نوبت دوّم

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده – نوبت دوّم

انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی سراسر کشور (پمپ بنزین)

با توجه به اینکه مجمع عمومی عادی و فوق العاده در نوبت اول به حد نصاب نرسید، بدینوســـیله از کلیه اعضاء دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) و فوق العاده (نوبت دوم) که با دستور جلسه زیر در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ روز دو شنبه راس ساعت ۱۰ صبح (عادی) و ۱۲ ظهر (فوق العاده) در محل دفتر مرکزی انجمن واقع در خیابان انقلاب_خیابان صفی علیشاه_ خیابان اصانلو (ولی آباد) پلاک ۴ تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانند. ضمناً از آن اعضای محترم که تمایل به نامزدی جهت هیات مدیره یا بازرس را دارند، درخواست می شود با مطالعه مواد ۴۲،۴۱،۱۱،۹ اساسنامه تقاضای کتبی به همراه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی به انضمام ۲ قطعه آخرین عکس خود و فتوکپی کارت معتبر عضویت انجمن را تا آخر وقت اداری ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ به دفتر مرکزی تحویل و رسید دریافت دارند.
*ورود به مجمع فقط با ارائه کارت معتبر عضویت جایگاه امکانپذیر خواهد بود.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی : (ساعت ۱۰ صبح)
۱-رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش هیات مدیره درخصوص مسائل و مشکلات صنفی
۲-بررسی و تصویب تراز مالی انجمن صنفی و تعیین تکلیف دیون موجود
۳-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس
۴-سایر موارد مربوطه طبق اساسنامه و بررسی راهکار های مساعدت مالی
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده : (ساعت ۱۲ ظهر)
۱- اصلاح اساسنامه