آخرین وضعیت جایگاه های سوخت در دیدار مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران و رئیس صنف جایگاهداران سوخت کشور بررسی شد

در این جلسه مهم مدیران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران و انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فراورده های نفتی سراسر کشور حضور داشتند .